Según os seus estatutos os fins do centro son:

  • Favorecer a relación entre todos os emigrantes galegos.
  • Manter e fomentar o sentido da identidade nacional galega.
  • Facilitar a comunicación entre os galegos e os restantes habitantes de Catalunya e as súas respectivas culturas.
  • Manter unha constante conexión coa realidade de Galicia, informando e aportando alternativas.
  • Contribuir ó desenvolvemento e promoción da cultura galega en todos os seus aspectos.
  • Traballar pola normalización do idioma galego.
  • Servir de encontro aos seus socios, establecendo e fomentando entre eles relacións de amizade e cordialidade; estimulando a cooperación.